Master Program Courses (S2)

Master Program Courses (S2)

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat Hukum dan Etika ProfesiI3Wajib
2.Teori dan Penalaran HukumI3Wajib
3.Sejarah Sosial Hukum IslamI3Wajib
4.Sosiologi Antropologi HukumI3Wajib
5.Hukum dan PembangunanI3Wajib
6.Politik HukumI3Wajib
7.Metode Penelitian dan Penemuan HukumII3Wajib
8.Hukum Konstitusi dan Peradilan KonstitusiII3Wajib
9.Hukum Administrasi dan Peradilan AdministrasiII3Wajib
10.Hukum HAM dan Peradilan HAMII3Wajib
11.HTN Perbandingan (Lanjutan) (HTN)II3Peminatan
12.Hukum Partai Politik (HTN)II3Peminatan
13.Hukum Persaingan Usaha dan Etika Bisnis (PERDATA)II3Peminatan
14.Hukum Investasi dan Penanaman Modal (PERDATA)II3Peminatan
15.Pembaharuan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana (PIDANA)II3Peminatan
16.Hukum Pidana Khusus (PIDANA)II3Peminatan
17.Usulan Penelitian TesisIII3Wajib
18.Hukum Pemerintahan Daerah (HTN)III3Peminatan
19.Hukum Kepegawaian dan Aparatur Negara (HTN)III3Peminatan
20.Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis (PERDATA)III3Peminatan
21.Hukum Kontrak dan Kontrak Bisnis (PERDATA)III3Peminatan
22.Hukum Pidana Perbandingan (PIDANA)III3Peminatan
23.Cyber Crime (PIDANA)III3Peminatan
24.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah55Wajib

Shari'ah Economics Master Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Matematika EkonomiI3Wajib
2.Sejarah Pemikiran Ekonomi IslamI3Wajib
3.Tafsir dan Hadits EkonomiI3Wajib
4.Ushul dan Qaidah IqtisadI3Wajib
5.Sejarah Peradaban Ekonomi IslamI3Wajib
6.Filsafat Ekonomi IslamI3Wajib
7.Metode Penelitian EkonomiII3Wajib
8.Ekonomi Mikro IslamII3Wajib
9.Fiqh Ekonomi dan KeuanganII3Wajib
10.Statistik EkonomiII3Wajib
11.Etika Bisnis IslamII3Wajib
12.Ekonomi Makro IslamII3Wajib
13.Manajemen PemasaranIII3Peminatan
14.Manajemen Produksi dan OperasiIII3Peminatan
15.Manajemen Keuangan SyariahIII3Peminatan
16.Manajemen SDMIII3Peminatan
17.Bank dan Lembaga Keuangan Bukan BankIII3Peminatan
18.Ekonomi Moneter SyariahIII3Peminatan
19.Manajemen Bank SyariahIII3Peminatan
20.Ekonomi Keuangan dan Perbankan SyariahIII3Peminatan
21.Ekonomi KewirausahaanIII3Peminatan
22.Ekonomi SDMIII3Peminatan
23.Ekonomi Pembangunan dan PerencanaanIII3Peminatan
24.Ekonomi dan Keuangan Publik IslamIII3Peminatan
25.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah58Wajib

Master of Islamic Education Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Sejarah Pendidikan IslamI3Wajib
2.Ilmu Pendidikan IslamI3Wajib
3.Psikologi PendidikanI3Wajib
4.Ilmu Tafsir dan Tafsir TarbawyI3Wajib
5.Ilmu Hadits TarbawyI3Wajib
6.Filsafat IlmuI3Wajib
7.Filsafat Pendidikan IslamII3Wajib
8.Teori dan Model Pembelajaran PAIII3Wajib
9.Statistik Terapan PendidikanII3Wajib
10.Pengembangan Bahan Ajar PAIII3Wajib
11.Evaluasi Pendidikan Agama IslamII3Wajib
12.Metodologi Penelitian PAIII3Wajib
13.Desain Pembelajaran PAIIII3Wajib
14.Pengembangan KeberagamaanIII3Wajib
15.Kajian dan Pengembangan Kurikulum PAIIII3Wajib
16.Isu-Isu Kontemporer PAIIII3Wajib
17.Seminar Proposal TesisIII3Wajib
18.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah61Wajib

Master of Family Law Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Kaidah Penafsiran Ayat-Ayat AhkamI3Wajib
2.Kaidah Pemahaman Hadits AhkamI3Wajib
3.Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Hukum IslamI3Wajib
4.Ilmu Ushul FiqhI3Wajib
5.Ilmu Qawaid Al-AhkamI3Wajib
6.Perbandingan Hukum Keluarga Antara Agama dan Madzhab dalam IslamII3Wajib
7.Filsafat Hukum IslamII3Wajib
8.Hukum Islam Kontemporer tentang KeluargaII3Wajib
9.Politik Hukum Keluarga di IndonesiaII3Wajib
10.Penyelesaian Sengketa Keluarga di IndonesiaII3Wajib
11.SeminarII5Wajib
12.Psikologi Keluarga dan Konsep Keluarga SakinahIII3Wajib
13.Ilmu Perundang-undangan dan Legal DraftingIII3Wajib
14.Teori kesetaraan gender dalam IslamIII3Wajib
15.Tindak Pidana dalam KeluargaIII3Wajib
16.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah60Wajib

Master of Islamic Education Management Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat Manajemen PendidikanI3Wajib
2.Tafsir Manajemen PendidikanI3Wajib
3.Kebijakan dan Mutu PendidikanI3Wajib
4.Perencanaan Pendidikan IslamI3Wajib
5.Sistem Informasi Manajemen PendidikanI3Wajib
6.Kepemimpinan Pendidikan IslamII3Wajib
7.Manajemen SDMII3Wajib
8.Pengawas PendidikanII3Wajib
9.Pembiayaan PendidikanII3Wajib
10.Studi Naskah (Bahasa Inggris)II2Wajib
11.Studi Naskah (Bahasa Arab)II2Wajib
12.Seminar Proposal Tesis (Kuantitatif)II2Wajib
13.Seminar Proposal Tesis (Kualitatif)II2Wajib
14.Organisasi Lembaga PendidikanIII3Wajib
15.Hadits Manajemen PendidikanIII3Wajib
16.Manajemen StrategikIII3Wajib
17.Teori dan Psikologi OrganisasiIII3Wajib
18.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah57Wajib

Master's Program in Al-Qur'an and Tafsir

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat IlmuI2Wajib
2.Ulumul HaditsI3Wajib
3.Sejarah dan Pemikiran IslamI3Wajib
4.Filsafat BaratI2Wajib
5.Sejarah Peradaban IslamI3Wajib
6.Ulumul Qur’an II3Wajib
7.Metodologi Penelitian TafsirII3Wajib
8.Ulumul Qur’an IIII3Wajib
9.Linguistik/Semantik Al-Qur’anII3Wajib
10.Tafsir Mawdu’iy III3Wajib
11.Studi Naskah TafsirII3Wajib
12.Pemikiran Tafsir III3Wajib
13.Studi Teks TafsirIII3Wajib
14.Pemikiran Tafsir IIIII3Wajib
15.Tafsir Mauduiy IIIII3Wajib
16.Perkembangan Tafsir Al-Qur’an di IndonesiaIII3Wajib
17.Qawaid Al-TafsirIII3Wajib
18.Uslub Al-Qur’anIII3Wajib
19.Pelembagaan al-Qur’an dan Tafsir di IndonesiaIV3Wajib
20.Qawaid al-Tafsir IIIV3Wajib
21.Ideologi dan Tafsir al-Qur’anIV2Wajib
22.Sosiologi AgamaIV2Wajib
23.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah72Wajib

Hadith Science Masters Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Diskursus Kritik Hadits KontemporerI3Wajib
2.Hadits dan Sirah NabawiyahI3Wajib
3.Metodologi Pemahaman HaditsI3Wajib
4.Metodologi Penelitian HaditsI3Wajib
5.Hadits dan Isu-Isu KontemporerI3Wajib
6.Studi Ushul FiqhI3Wajib
7.Al-Jarh wa al-Ta’dilII3Wajib
8.Studi Hadits KawasanII3Wajib
9.Syarh HaditsII3Wajib
10.Kritik Sumber dalam Kajian HaditsII3Wajib
11.Sosiologi HaditsII3Wajib
12.Historiografi Hadits/Maktabah HaditsII3Wajib
13.Diskursus Inkar al-Sunnah; Pemikiran HaditsIII3Wajib
14.Ilal HaditsIII3Wajib
15.Tipologi Madrasah HaditsIII3Wajib
16.Studi Naskah HaditsIII3Wajib
17.Pemikiran Hadits di NusantaraIII3Wajib
18.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah61Wajib

Arabic Language Education Master Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Falsafah UlumI2Wajib
2.Dirosat Al-Qur’anI2Wajib
3.Dirosah MutaqadimahI3Wajib
4.Tarikh al-Hadharah al-IslamiyahI2Wajib
5.Dirasat al-HaditsahI2Wajib
6.Al-Lisaniyat al-HaditsahI2Wajib
7.Ilmu Lughah al-Ijtima’iII3Wajib
8.Thuruq Tadris al-LughahII3Wajib
9.Tanmiyah al-Maharah al-LughawiyahII3Wajib
10.UshlubiyahII3Wajib
11.Manahij al-Bahts al-LughawyII3Wajib
12.Tashmim Manahij al-Lughah al-ArabiyahII3Wajib
13.Ilmu AshwatII3Wajib
14.Dirasat Taqab Al-AkhthaIII3Wajib
15.Mudarosah LughowiyahIII3Wajib
16.Al-Taqwim Al-TarbawuIII3Wajib
17.Ilmu Lughah Al-NafsIII3Wajib
18.Ilmu Dilalah Wa Al-TarjamahIII3Wajib
19.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah59Wajib

Islamic Communication and Broadcasting Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat dan Teori KomunikasiI3Wajib
2.Komunikasi ProfetikI3Wajib
3.Psikologi KomunikasiI3Wajib
4.Agama, Masyarakat dan MediaI3Wajib
5.Sosiologi-Antropologi KomunikasiI3Wajib
6.Kajian Dakwah Tekstual dan KontekstualI3Wajib
7.Filsafat dan Etika DakwahII3Wajib
8.Rethorika dan Teori Pesan DakwahII3Wajib
9.Metodologi Penelitian KPIII3Wajib
10.Dakwah dan Perubahan SosialII3Wajib
11.Magemen KomunikasiII3Wajib
12.Komunikasi PolitikII3Wajib
13.Hukum dan Etika PenyiaranIII3Wajib
14.Komunikasi Lintas AgamaIII3Wajib
15.Jurnalisme MultimediaIII3Wajib
16.Monografi DakwahIII3Wajib
17.Komunikasi BisnisIII3Wajib
18.Studi Kelembagaan DakwahIII3Wajib
19.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah64Wajib

Islamic Guidance and Counseling Master Study Program

Shari'ah Economic Law Master Study Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Sejarah Pemikiran dan Pranata Hukum Ekonomi SyariahI3Wajib
2.Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi SyariahI3Wajib
3.Filsafat Hukum Ekonomi SyariahI3Wajib
4.Tafsir Ahkam fi al-MuamalahI3Wajib
5.Ushul Fiqh fi Al-MuamalahI3Wajib
6.Hadits Ahkam fi al-MuamalahI3Wajib
7.Hukum Akad Syari’ahII3Wajib
8.Hukum Investasi dan Pasar Modal Syari’ahII3Wajib
9.Metodologi Penelitian Hukum Ekonomi SyariahII3Wajib
10.Peraturan Perundangan dan Fatwa Ekonomi SyariahII3Wajib
11.Hukum Perjanjian Bisnis Internasional Syari’ahII3Wajib
12.Perbandingan Hukum Ekonomi SyariahII3Wajib
13.Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Ekonomi SyariahIII3Wajib
14.Isu-Isu Kontemporer Hukum Ekonomi SyariahIII3Wajib
15.Inovasi Produk Lembaga Keuangan SyariahIII3Wajib
16.Politik Hukum Ekonomi SyariahIII3Wajib
17.Etika Profesi Hukum Ekonomi SyariahIII3Wajib
18.Sosiologi Antropologi Hukum Ekonomi SyariahIII3Wajib
19.Tesis10Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah64Wajib

Doctoral Program (S3) Courses

Islamic Law Doctoral Study Program Concentration of Akhwal Al Syakhsiyyah

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat Hukum IslamI3Wajib
2.Tafsir al-IqtishadI3Wajib
3.Hadits al-IqtishadI3Wajib
4.Ushul al-Fiqh fi al-IqtishadI3Wajib
5.Qawaid al-Fiqh fi al-IqtishadI3Wajib
6.Studi NaskahII3Wajib
7.Perkawinan dan Kewarisan di Dunia InternasionalII3Wajib
8.Isu-Isu Kontemporer Hukum PerkawinanII3Wajib
9.Falsafah Hukum Perkawinan dan KewarisanII3Wajib
10.Hukum Perkawinan dan Kewarisan di NegaraII3Wajib
11.Gender dalam IslamII3Wajib
12.Studi Naskah IIIII3Wajib
13.Ushul Fiqh Perbandingan IIIII3Wajib
14.Metodologi PenelitianIII3Wajib
15.Sosiologi dan Antropologi Hukum KeluargaIII3Wajib
16.Phschologi Hukum KeluargaIII3Wajib
17.Perkembangan Pemikiran Hukum IslamIII3Wajib
18.Disertasi20Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah71Wajib

Islamic Law Doctoral Study Program Concentrating on Sharia Economics

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat Hukum IslamI3Wajib
2.Tafsir al-IqtishadI3Wajib
3.Hadits al-IqtishadI3Wajib
4.Ushul al-Fiqh fi al-IqtishadI3Wajib
5.Qawaid al-Fiqh fi al-IqtishadI3Wajib
6.Studi NaskahII3Wajib
7.Teori dan Pemikiran Ekonomi SyariahII3Wajib
8.Komparasi Ekonomi Makro dan MikroII3Wajib
9.Filsafat Ekonomi SyariahII3Wajib
10.Ekonomi Sumber Daya ManusiaII3Wajib
11.Statistik Pemodelan EkonomiII3Wajib
12.Studi Naskah IIIII3Wajib
13.Ushul Fiqh Perbandingan IIIII3Wajib
14.Metodologi PenelitianIII3Wajib
15.Kebijakan Moneter dan Fiskal IslamIII3Wajib
16.Perkembangan Pemikiran Hukum IslamIII3Wajib
17.Ekonomi Pembangunan dan PerencanaanIII3Wajib
18.Matematika EkonomiIII3Wajib
19.Disertasi20Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah74Wajib

Islamic Law Doctoral Study Program Concentrating on Sharia Economic Law

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat Hukum IslamI3Wajib
2.Tafsir al-IqtishadI3Wajib
3.Hadits al-IqtishadI3Wajib
4.Ushul al-Fiqh fi al-IqtishadI3Wajib
5.Qawaid al-Fiqh fi al-IqtishadI3Wajib
6.Studi NaskahII3Wajib
7.Teori dan Pemikiran Ekonomi SyariahII3Wajib
8.Komparasi Ekonomi Makro dan MikroII3Wajib
9.Filsafat Ekonomi SyariahII3Wajib
10.Implementasi Hukum Ekonomi SyariahII3Wajib
11.Fiqh Ekonomi PerbandinganII3Wajib
12.Studi Naskah IIIII3Wajib
13.Ushul Fiqh Perbandingan IIIII3Wajib
14.Metodologi PenelitianIII3Wajib
15.Kebijakan Moneter dan Fiskal IslamIII3Wajib
16.Perkembangan Pemikiran Hukum IslamIII3Wajib
17.Ekonomi Pembangunan dan PerencanaanIII3Wajib
18.Disertasi20Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah71Wajib

Islamic Education Doctoral Study Program Concentration in Islamic Education Management

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat IlmuI3Wajib
2.Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistik Non ParametrikI3Wajib
3.Manajemen Pendidikan IslamI3Wajib
4.Dimensi Sosial Pendidikan IslamI3Wajib
5.Studi Naskah Pemikiran Pendidikan IslamI3Wajib
6.Desain/Model Penelitian PendidikanII3Wajib
7.Pendidikan Akhlak/KarakterII3Wajib
8.Teologi Pendidikan IslamII3Wajib
9.Isu-Isu Pendidikan GlobalII3Wajib
10.Inovasi Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran Agama IslamII3Wajib
11.PAI pada Pendidikan Dasar, Menegah dan TinggiIII3Wajib
12.Perkembangan PesantrenIII3Wajib
13.Analisis Kebijakan PendidikanIII3Wajib
14.Proposal DisertasiIII3Wajib
15.Disertasi20Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah62Wajib

Doctoral Study Program in Religious Studies 5000 Doctoral Program

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Filsafat IlmuI3Wajib
2.Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Statistik Non ParametrikI3Wajib
3.Manajemen Pendidikan IslamI3Wajib
4.Dimensi Sosio Kultural Pendidikan IslamI3Wajib
5.Studi Naskah Pemikiran Pendidikan IslamI3Wajib
6.Desain/Model Penelitian PendidikanII3Wajib
7.Pendidikan Akhlak/KarakterII3Wajib
8.Teologi Pendidikan IslamII3Wajib
9.Isu-Isu Pendidikan GlobalII3Wajib
10.Inovasi Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran Agama IslamII3Wajib
11.Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Dasar, Menengah dan Pendidikan TinggiIII3Wajib
12.Analisis Kebijakan PendidikanIII3Wajib
13.Perkembangan PesantrenIII3Wajib
14.Proposal DisertasiIII3Wajib
15.Disertasi20Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah62Wajib

Doctoral Study Program in Religious Studies Concentration in Religious Studies

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Teologi Masyarakat KontemporerI3Wajib
2.Pendekatan Ilmu Sosial terhadap AgamaI3Wajib
3.Advance Study of Living ReligionI3Wajib
4.Metodologi Penelitian AgamaI3Wajib
5.Penafsiran Kitab SuciI3Wajib
6.Indegenious Religion in IndonesiaII3Wajib
7.Pluralisme dan Resolusi KonflikII3Wajib
8.Gerakan Sosial KeagamaanII3Wajib
9.Agama, Negara dan Civil SocietyII3Wajib
10.Metodologi Studi AgamaII3Wajib
11.Agama dan Politik IdentitasIII3Wajib
12.Agama dan Gerakan Sosial di IndonesiaIII3Wajib
13.Agama, Kemiskinan dan PembangunanIII3Wajib
14.Penelitian Sosiologi AntropologiIII3Wajib
15.Respon Agama terhadap Isu-Isu KontemporerIII3Wajib
16.Bimbingan Proposal DisertasiIV3Wajib
17.Disertasi20Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah68Wajib

Doctoral Study Program in Religious Studies Concentration on Religion and Media

NOMATA KULIAHSMTJML SKSKETERANGAN
1.Teologi Masyarakat KontemporerI3Wajib
2.Pendekatan Ilmu Sosial terhadap AgamaI3Wajib
3.Advance Study of Living ReligionI3Wajib
4.Metodologi Penelitian AgamaI3Wajib
5.Penafsiran Kitab SuciI3Wajib
6.Indegenious Religion in IndonesiaII3Wajib
7.Pluralisme dan Resolusi KonflikII3Wajib
8.Gerakan Sosial KeagamaanII3Wajib
9.Agama, Negara dan Civil SocietyII3Wajib
10.Metodologi Studi AgamaII3Wajib
11.Agama dan Politik IdentitasIII3Wajib
12.Agama dan Gerakan Sosial di IndonesiaIII3Wajib
13.Agama, Kemiskinan dan PembangunanIII3Wajib
14.Penelitian Sosiologi AntropologiIII3Wajib
15.Respon Agama terhadap Isu-Isu KontemporerIII3Wajib
16.Bimbingan Penulisan DisertasiIV3Wajib
17.Disertasi20Wajib/ Tugas Akhir
Jumlah68Wajib